مواضع رسمی کانون

 

در این بخش مواضع رسمی کانون پیرامون تحولات و فعالیت های صورت گرفته در مقاطع زمانی مختلف قابل دسترسی اسـت. ایـن مواضع شامل بیـانیه های رسمی و مصاحبه های مسئولان ارشد کانون تکواندوکاران و... است.

 

گفت و گوی حسن ملكي، سرمربي پيشين تيم ملي تكواندو با پایگاه اینترنتی کانون- دوشنبه  12/03/1393.

گفت و گوی سرتيپي رئيس كميته جوانان با  هواداران اولین نهاد مدنی ورزش کشور. يكشنبه  11/03/1393.

گفت و گوی رضا مهماندوست با پایگاه اینترنتی کانون- چهارشنبه 09/11/1392.

گفت و گوی جعفر شریفی عضو شورای مرکزی با پایگاه اینترنتی کانون- چهارشنبه  03/07/1392.

گفت و گوی یوسف کرمی با پایگاه اینترنتی کانون-  شنبه 21/10/1392.

 گفت و گوی مشیری، رئیس کمیته اجرایی با پایگاه اینترنتی کانون- 12/05/1392.

گفت و گوی یوسف کرمی با پایگاه اینترنتی کانون- شنبه 01/04/1392.

گفت و گوی مشیری کمیته اجرایی کانون  با وب سایت رسمی انجمن ساواته- 27/10/1391.

گفت و گوی رضا مهماندوست با پایگاه اینترنتی کانون-چهارشنبه 08/09/1391.

گفت و گوی سیدعلی حق شناس با سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش کشور- 11/7/1391.

پیام تبریک قائم مقام کانون به مناسبت دوازدهمین سالروز تاسیس کانون و تاپ تکواندو- 11/7/1391.

بیانیه کانون تکواندوکاران ایران: اُپورتونيست های پاسخ گوی اين شكست خفت بار باشند- شنبه 21/5/1391

گفتگوی اختصصاصی سید علی حق شناس با خبرگزاری اوج نیوز - شنبه - 7/8/1390.

پیام تبریک دبیرکل کانون تکواندوکاران ایران به مناسبت سالروز تاسیس کانون و تاپ تکواندو - دوشنبه - 11/07/1390

گفتگوی اختصاصی سید علی حق شناس با سایت رسمی جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش - چهارشنبه - 01/10/1389

گفتگوی اختصاصی سیدعلی حق شناس با پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران به مناسبت دهمین سالروز تاسیس اولین نهاد مدنی ورزش کشور - یکشنبه - 11/07/1389

گفتگوی سید علی حق شناس، رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی  با خبرگزاری فارس- چهارشنبه - 07/02/1389

پیام تسلیت سید علی حق شناس به مناسبت محرم حسینی- محرم 1388

گفتگوی سید علی حق شناس، رئیس جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش با خبرگزاری فارس - سه شنبه - 17/09/1388

پیام سید علی حق شناس به مناسبت سالروز تاسیس کانون تکواندوکاران ایران و تاپ تکواندو- 11/7/1388

گفتگوی سید علی حق شناس، رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با خبر گزاری فارس - سه شنبه - 17/06/1388

نامه سرگشاده رئیس جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش به رئیس سازمان بازرسی کل کشور - یکشنبه - 18/12/1387

گـفـتـگـوی رئـیـس جـمـعـیـت سـازمـان هـای غیـر دولـتـی ورزش بـا هـفـتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 4/10/1387

مـصاحـبه رئـیـس جـمـعـیـت سـازمـان هـای غیـردولـتـی ورزش بـا هـفـتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 6/6/1387

مـصـاحـبه رئـیـس جـمـعیـت سـازمـان هـای غـیـر دولـتـی ورزش بـا هـفتـه نـامـه نـیـرو - سه شنبه - 8/5/1387

گـفـتـگـوی   رئـیـس   اتـحـادیــه  متـخـصـصـان   ورزش هـای   رزمـی   بـا   BBC فارسی- یکشنبه - 6/5/1387

گـفتـگـوی رئـیـس جـمـعـیـت سـازمـان هـای غیـر دولتـی ورزش بـا خـبـرگزاری ایـسنـا - دوشنبه - 17/4/1387

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه نود - یکشنبه - 16/4/1387

گـفتـگوی قائـم مـقـام  اتحـادیـه متـخصصـان ورزش های رزمـی با هفتـه نامـه نـیـرو - چهارشنبه - 12/4/1387

مـصـاحـبـه رئـیـس اتحـادیـه متـخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هـفتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 22/3/1387

گـفـتـگـوی  رئـیـس  اتـحـادیـه متـخصـصـان ورزش هـای رزمـی بـا خـبـرگـزاری ایـسـنــا - سه شنبه - 31/2/1387

مــصـاحـبـه رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصـصـان ورزش هـای رزمـی با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 21/1/1387

گـفتـگـوی رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصـصـان ورزش هـای رزمـی بـا خـبـرگـزاری فـارس - دوشنبه - 19/1/1387

گـفـتـگـوی دبـیـرکل اتـحـادیـه متـخصـصـان ورزش هـای رزمـی  ایـران بـا هـفـته نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 22/12/1386

مصاحبه رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد مدیران ورزشی کشور با هفته نامه عصر ورزش - پنجشنبه - 16/12/1386

گـفـتـگـوی  سـخـنـگـوی جـبـهه متـحـد مـدیـران ورزش کشـور بـا هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 15/12/1386

مصاحبه رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد مدیران ورزشی کشور با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 8/12/1386

گـفـتـگـوی  رئـیـس  اتـحـادیـه  متـخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا خـبـرگـزاری ایـسـنـا - سه شنبه - 10/11/1386

گـفتـگوی رئیـس اتحـادیه متخصصـان ورزش هـای رزمـی بـا روزنـامـه ایـران ورزشی - یکشنبه - 7/11/1386

گـفتـگـوی سـخنگوی شورای مرکزی جمعیت سازمانهای غیردولتی ورزش با خبرگزاری ایلنا - چهارشنبه - 9/8/1386

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - سه شنبه - 17/7/1386

مـصاحبـه رئـیـس اتحـادیه متخصصان ورزش های رزمی با هفته نامه عصر ورزش - چهارشنبه - 9/3/1386

مصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه گل - سه شنبه - 8/3/1386

گـفتـگـوی  رئـیـس  جـمـعـیـت  سـازمـان هـای  غیـر  دولتـی ورزش بـا خـبـرگـزاری ایـسنـا - سه شنبه - 8/3/1386

مـصـاحـبه رئـیـس اتـحادیـه متخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هـفتـه نامـه نیـرو - چهارشنبه - 2/12/1385

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه گل - سه شنبه - 24/11/1385

گفتگوی دبیرکل کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه نود - چهارشنبه - 10/8/1385

گفتگوی دبیرکل اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با خبرگزاری فارس - دوشنبه - 8/8/1385

مصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه نود - یکشنبه - 3/2/1385

گـفتـگـوی  رئـیـس  اتـحـادیـه متـخـصـصـان ورزش هـای رزمـی بـا خبـرگـزاری ایـرنـا - دوشنبه - 17/7/1385

مصـاحبـه رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هـفتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 30/1/1385

مـصـاحـبه رئـیـس  اتـحـادیـه  متخـصـصـان  ورزش های  رزمـی  بـا روزنـامـه نـود - چهارشنبه - 10/12/1384

گـفـتـگـوی رئـیـس اتحـادیه متخـصـصـان ورزش های رزمـی بـا خبـرگـزاری فـارس - چهارشنبه - 10/12/1384

گـفـتـگـوی رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصصـان ورزش های رزمـی بـا خـبـرگـزاری ایـسنـا - دوشنبه - 14/9/1384

مـصاحبـه رئـیـس اتـحادیــه متـخصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هفتـه نـامـه نیـرو - چهارشنبه - 15/4/1384

مصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه نود - پنجشنبه - 26/3/1384

مصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه نود - دوشنبه - 12/2/1384

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه عصر ورزش - چهارشنبه - 5/12/1383

گفتگوی رئیس انجمن بین المللی تاپ تکواندو با خبرگزاری ایرنا - سه شنبه - 17/9/1383

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 22/7/1383

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه پهلوان - شنبه - 29/1/1383

گفتگوی دبیر وقت کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 27/12/1382

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - شنبه - 20/12/1382

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه عصر ورزش - پنجشنبه - 6/6/1382

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - یکشنبه - 2/6/1382

مصاحبه دبیر وقت کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه رزم آور - سه شنبه - 14/5/1382

مصاحبه دبیر وقت کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه عصر ورزش - پنجشنبه - 9/5/1382

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 25/4/1382

مصاحبه دبیر وقت کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 11/4/1382

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با ماهنامه رزم آور - اسفند 1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 21/12/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - شنبه - 17/12/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - دوشنبه - 7/11/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 27/9/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با ماهنامه جسم و جان - آذر 1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با ماهنامه جسم و جان - آبان 1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با ماهنامه رزم آور - آبان 1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه عصر ورزش - چهارشنبه - 24/7/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - دوشنبه - 15/7/1381

گفتگوی معاون وزیر کشور با خبرگزاری ایسنا - دوشنبه - 25/6/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه ورزش و مردم - شنبه - 2/6/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه مردم سالاری - چهارشنبه - 30/5/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - دوشنبه - 28/5/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه عصر ورزش - چهارشنبه - 9/5/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه سیاست روز - سه شنبه - 1/5/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه ورزش و مردم - شنبه - 22/4/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - چهارشنبه - 19/4/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با ماهنامه رزم آور - خرداد 1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 4/2/1381

مصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه ورزش و مردم - شنبه - 1/2/1381

گفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایرنا - شنبه - 31/1/1381