جعفر شريفی، عضو شورای مركزی كانون تكواندوكاران ايران:

 سازمان يافته ترين نهاد غيردولتی ورزشی در جهان هستيم.   

كساني كه آرزوي فروپاشي كانون را داشتند، هرگز تصور نمي كردند در همان سال ها اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي از دل كانون بيرون آمده و پس از آن هم جمعيت سازمان هاي غيردولتي ورزش و نهادهاي ديگر وابسته، حلقه فعاليت آزاد مردان ورزش ايران را به طور چشم گيری مستحكم و گسترده سازند.

جعفر شريفي عضو شوراي مركزي اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي با بيان مطلب فوق در گفت و گو با پايگاه اينترنتي كانون تكواندوكاران ايران گفت: خدماتی كه نهادهای مدنی ورزش هم چون اتحاديه متخصصان و كانون تكواندوكاران به ورزش كشور ارائه داده اند بی نظير بوده و در تاريخ ورزش كشوربه ثبت رسيده اند.

وي افزود: تاسيس اولين مدارس تكواندو در ايران،  برگزاری بي نظير و تكرار نشدني مسابقات قهرمانی، تاسيس اولين سبك آزاد تكواندو در ايران، تربيت هزاران هنرجو، ده ها قهرمان و مربي و داور و...، آن هم با حجم گسترده كارشكني و بدون دريافت بودجه، اين ها خدماتی است كه تا ابد بر تارك تكواندو ايران مي درخشد. خوشبختانه جامعه تكواندو پس از سال ها سمپاشی و ترور شخصيت عليه كانون توسط افراد مشخص به حقانيت و صداقت اين مجموعه تلاش گر و صادق پی برده است.

عضو شوراي مركزی اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمی در پاسخ به اين پرسش كه رمز موفقيت و پايداري اتحاديه و كانون را در چه ارزيابي مي كند اظهار داشت: مديريت اصولي و علمي، اعتقاد راسخ به اهداف تشكيلات و به ويژه حفظ نظم سازماني از عوامل اصلي پيروزي اتحاديه متخصصان و كانون تكواندوكاران ايران بوده است. من اين را به جرأت مي توانم  بگویم كه سازمان يافته ترين نهاد واقعی غيردولتی ورزش در جهان هستيم؛ گو اين كه اگر درايت و هوشمندی سيدعلی حق شناس و ايستادگی مثال زدنی ايشان نبود، اساساً فاتحه كليت نهادهای مدنی ورزش ايران سال ها پيش خوانده شده بود.

وي در ادامه گفت: در طی سال هاي گذشته بحران هاي پرشماري را پشت سر گذاشتيم، اما نااميد نشديم و با يكدلی و اتحاد در در نبردی نابرابر و فرسايشی سربلند بيرون آمديم و در حقيقت مدت ها است كه "شعب ابي طالب" را پشت سر گذاشته ايم.

رئيس كميته داوران كانون تكواندوكاران در مورد شايعات اخير مبني بر همكاري كانون با برخي پيشكسوتان تكواندو اظهار داشت: بر اساس اسناد، كانون طلايه دار دفاع از پيشكسوتان است و بارها طی دوازده سال گذشته و به ويژه زمانی كه برخي، پيشكسوتان را زائده و مانع پيشرفت تكواندو مي دانستند، اين كانون بود كه پيشكسوتان را صاحبان اصلي تكواندو دانست و مصرانه خواستار رعايت حرمت آنان بوده است؛ ما از ابتداي آغاز به كار كانون با برخی پيشكسوتان ارتباط سازمانی داشته و داريم، ولی با برخی ديگر از پيشكسوتان و عزيزان ارتباطمان صرفاً دلی و عاطفی است و ارتباط تشكيلاتی نداريم.

تهیه و تنظیم از روابط عمومی کانون.

03/07/1392