بيانيه كانون تكواندوكاران ايران 

اُپورتونيست ها پاسخ گوی اين شكست خفت بار باشند.

 

دريغ و افسوس كه هيچ گاه زمان به گذشته بازنمی گردد؛ كه اگر هم  بازمي گشت خواست خانواده بزرگ تكواندو و ورزش ايران برای عدم تغيير كادر فني تيم ملی، ازنو قربانی دسيسه ها، خودخواهی ها و لج بازی های باندی مي شد كه بدون در نظر گرفتن احساسات مردم و با زير پا گذاشتن اخلاق، عزت ايران را ملعبه نفسانيات و دنياطلبی خود قرار دادند و منافع ملی يك كشور را دگربار فدای پست و مقام دون مايه شان كردند.

 كساني كه خود را مدير و كاربلد و بزرگ! تكواندو مي دانستند و بی اعتنا به هشدارهای دلسوزانه و مكرر متخصصان شمشير بر ايشان می كشيدند، حال چگونه می توانند پاسخ گوی اين رسوايی باشند؟

افرادی كه مدت هاست اين ورزش را عرصه تاخت و تاز تمنيات شخصی و عقده گشايی های خود قرار داده اند و با سوء استفاده از قدرت و بهره گيری از پول مردم رنجديده ايران، قول طلاهای ناب المپيك مي دادند چه توجيهی برای چنين نتيجه دردناكی دارند؟

بي ترديد اپورتونيست هايی(منفعت طلبان)  كه دشمنی و عداوت پنهان خود با مردم را در طی سال ها چنبره زدن بر اين ورزش به دفعات به اثبات رسانده اند، مستحق مجازات قانونی بوده و بايد پاسخ گوی اين شكست خفت بار باشند. 

 

كانون تكواندوكاران ايران

21/5/1391