مخالفت با حضور سازمانهای غیر دولتی در ورزش که تبلور عینی مردم سالاری در نظام جمهوریت هستند، مظهر عناد علنی با مردم و انحصارگری است که جایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و ما این مساله را در تمامی اشکال آن محکوم می کنیم.

سید علی حق شناس رئیس جمعیت سازمانهای غیر دولتی ورزش ضمن بیان این مطلب گفت: طی 10 سال گذشته به رغم تمامی مشکلات و بدون امکانات و بودجه، خارج از ساختار دولتی فعالیت کرده و خواهیم کرد. این در حالی است که چسبیده های به ورزش که در حال حاضر داعیه مخالفت با نهاد مدنی را دارند، 10 سال پیش رنگ یک باشگاه را ندیده بودند.

حافظه تاریخی ورزش ایران عملکرد مخالفان با حضور مردم در ورزش، از طلایه داران تا تازه به دوران رسیده های اخیر را در خود ثبت کرده و این افراد باید پاسخگوی رفتارشان در پیشگاه خداوند و مردم باشند. حق شناس افزود: متاسفانه مشکل بنیادی ورزش ایران بعضاً ارجعیت روابط، عدم شایسته سالاری و حضور دو شغله ها یا چند شغله های غیر ورزشی است که بعضاً با سوء استفاده از جایگاه خود به یکباره به متخصص تبدیل شده اند.

بنیانگذار اولین نهاد مدنی ورزش ایران در ادامه گفت: غیر دولتی تلقی کردن فدراسیونهای ورزشی در گذشته با هدف از میان بردن نهادهای مدنی مطرح گردید. در حالی که برطبق قانون، سازمان غیر دولتی که بیش از 51% از بودجه و امکاناتش از سوی دولت تامین گردد، در ردیف ارگانهای دولتی محسوب می شود. ما قضاوت در مورد 100% دولتی بودن یا غیر دولتی بودن فدراسیونها را بر عهده مردم می گذاریم. قهرمان سنگین وزن کیک بوکسینگ جهان ( اسپانیا 2008) افزود: افرادی که پست ریاست فدراسیونی را شغل نمی دانند، به چه دلیل است که سالها به این میز چسبیده و تمامی اعتبارشان را از این پست دارند؟ واقعاً چند شغله هایی که طی 30 سال گذشته منزوی کردن متخصصان و مظلومیت صاحبان واقعی ورزش را فراهم آورده اند، با صرف بودجه های هنگفت از بیت المال، چه گلی بر سر مملکت زده اند؟ نمونه بارز این شیوه منسوخ شده در دنیا را در برخی رشته ها در مسابقات المپیک 2008 مشاهده کردیم و تنها راه عدم تکرار این شکست ها، کنار گذاشتن دو شغله ها و متخصص نماها از ورزش ایران است.

رئیس اتحادیه متخصصان ورزشهای رزمی ایران با اشاره به 4 سال نخست فعالیتهای این اتحادیه گفت: طی 4 سال گذشته به تمامی اهداف تعیین شده اتحادیه مبنی بر توسعه ورزشهای رزمی با برگزاری دهها دوره مسابقات قهرمانی، اعزامهای مختلف و ... دست یافتیم و در 4 سال پیش رو  نیز تداوم پربارتر فعالیتها را با تصویب برنامه کوتاه مدت و بلند مدت در هیات مدیره در دستور کار داریم، ضمن اینکه در راستای سیاستهای اتحادیه، افراد شاغل در راس معاونت های رزمی مختلف، از متخصصین تمام عیار و دارای حداقل 20 سال سابقه فعالیت و سوابق قهرمانی، مربیگری و اجرایی پرباری هستند.

منبع: هفته نامه نیرو، چهارشنبه، 4/10/1387