ایسنا: سید علی حق شناس رییس هیات مدیره اتحادیه صنفی کانون متخصصان ورزش های رزمی و بنیانگذار اولین نهاد مدنی ورزش کشور (کانون تکواندوکاران ایران) در خصوص مسائل طرح شده پیرامون مستقل بودن فدراسیون ها گفت: فدراسیون های ورزشی طبق قانون همانند نهادهای مدنی از جمله مؤسسات غیردولتی محسوب شده با این تفاوت که از بودجه و امکانات دولت علاوه بر درآمدهای فدراسیون استفاده می کنند، ضمن اینکه بر اساس قوانین جاری کشور و اساسنامه فدراسیون های آماتور جمهوری اسلامی مصوب سال 81 هیات وزیران، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در امور فدراسیون را ترببیت بدنی در قالب ریاست مجمع بر عهده دارد که در نتیجه سازمان به طورقانونی مرجع مافوق بوده و فدراسیون ها موظف به تبعیت از آن و رعایت قانون هستند. نهاد های مدنی هم اگر چه از نظر ساختار تشکیلاتی و مالی مستقل عمل می کنند، ولی در چارچوب قوانین نظام و با تمکین از مقررات فعالیت دارند.

منبع: روزنامه نود، چهارشنبه، 16/9/1384