شیخانی به خبرنگار ورزشی ایسنا گفت: وزارت کشور به استناد و در اجرای قانون فعالیت احزاب، انجمن‌ها و تشکلها، مصوب سال 1360 مجلس شورای اسلامی، برای تشکل‌های مشمول که یک دسته از آنها صنفی هستند طبق قانون و آیین نامه مربوطه پروانه فعالیت صادر می‌نماید. تشکل های ورزشی مانند: کانون مربیان فوتبال ، کانون تکواندوکاران، انجمن کونگ‌فوتوآ، کانون داوران فوتبال و موارد مشابه، جزو تشکل‌های صنفی بوده است که به استناد قانون مذکور، دارای مجوز فعالیت می‌باشند و قانونی هستند.

وی در خصوص روند بررسی صلاحیت موسسین و هیأت مدیره این نوع تشکل‌ها گفت: بررسی‌های لازم در این باره پس از انجام استعلام‌های لازم از طریق مراجع مندرج در قانون فعالیت احزاب در کمیسیون ماده ده که متشکل از نمایندگان سه قوه (قضاییه، مقننه و مجریه) می‌باشند، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت ومنتج به صدور رای می‌گردند. در هر صورت صحت رسیدگی و صدور نظریه نهایی در این مورد، به عهده کمیسیون ماده ده احزاب می‌باشد، ضمن اینکه این تشکل‌ها در قالب عناوینی مانند: انجمن،‌ کانون ، جمعیت، جامعه، مجمع و ... رسمی شده و مجوز فعالیت دریافت داشته‌اند.

رییس اداره سوم سیاسی وزارت کشور ، همچنین درباره موضع‌گیری فدراسیونهای ورزشی مربوطه در مقابل این تشکل‌ها اظهار داشت:  کلیه تشکل‌های صنفی ورزشی که از طریق قانونی، به وجود آمده و مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، قانونی و مجاز بوده و فدراسیونهای ورزشی قانوناً نمی‌توانند فعالیت‌های این تشکل‌ها که با آیین‌نامه مربوطه و اساسنامه مصوب مغایرت نداشته باشند آزاد است. بنابراین وظایف، اهداف و راهبردهایی که در اساسنامه مصوب وجود داشته باشد (صدور احکام و مدارک ورزشی از جانب کانونها)،‌ تشکل مجاز به انجام آن می‌باشد.

وی ادامه داد: البته در صورت شکایت فدراسیون از تشکل موازی خود به دادگاههای صالحه،‌ وزارت کشور از طریق مکاتبات حقوقی و قانونی و اعزام نماینده حقوقی نسبت به ایفای دفاع قانونی از تشکل‌ها و کمیسیون ماده ده اقدام می‌نماید.

منبع: هفته نامه نیرو، شماره 633، چهارشنبه، 27/6/1381