مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی ایران:

 
             
  مسابقات تکواندو قهرمانی کشور    

اولین دوره        11/11/1381

دومین دوره       19/10/1382

سومین دوره      20/6/1383

 
           
مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران