مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران:

 
         

اولین دوره             7/4/1381

اولین دوره بانوان    7/6/1381

دومین دوره            8/6/1381

سومین دوره           3/8/1381

چهارمین دوره         7/6/1382

پنجمین دوره           2/8/1382

ششمین دوره        19/4/1383

هفتین دوره            7/5/1384

هشتمین دوره       18/6/1384

نهمین دوره         20/8/1384

دهمین دوره         13/5/1385

یازدهمین دوره     26/8/1385

دوازدهمین دوره   30/3/1386

سیزدهمین دوره      5/5/1386

چهاردمین دوره    27/7/1386

پانزدهمین دوره   30/1/1387

شانزدهمین دوره   7/12/1388

 
  مسابقات تکواندو قهرمانی کشور      
           
  مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی ایران