مسابقات تکواندو قهرمانی کشور:

 
       

اولین دوره                                 5/10/1381

اولین دوره (بانوان)                     28/4/1381

دومین دوره                                17/5/1282

سومین دوره (باشگاه های کشور)   14/9/1382

چهارمین دوره                            15/5/1383

پنجمین دوره                              5/12/1384

 
  مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران    
         
  مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی ایران