دومين دوره مربيگری و داوری سراسری کانون تکواندوکاران از تاريخ 9/8/1381 به مدت پنج روز در محل باشگاه سرباز (نيروی زمينی ارتش) با حضور هنرجويان واجد شرايط برگزار گرديد. اين دوره اولين دوره مربيگری، داوری هنر رزمی تاپ تکواندو است که زیر نظر مستقیم استاد سيد علی حق شناس برگزار گرديد. در اين دوره هنرجويانی از استانهای تهران، مازندران، خوزستان، اصفهان، گيلان، فارس و خراسان حضور داشتند.