دومین دوره مربیگری و داوری درجه سه تاپ تکواندو (تکواندو برتر) استان اصفهان از تاریخ 18/7/1382 به مدت پنج روز و به میزبانی نمایندگی اولین نهاد مدنی ورزش کشور در استان اصفهان و در شهرستان درچه برگزار شد. این دوره زیر نظر مستقیم ریاست کانون تکواندو کاران ایران و بنیانگذار تاپ تکواندو در جهان و با حضور هنرجویان از اصفهان، درچه، نجف آباد و اردستان برگزار گردید.