اولین دوره مربیگری و داوری تاپ تکواندو و تکواندو استان خوزستان به میزبانی نمایندگی اولین نهاد مدنی ورزش کشور در استان خوزستان و در محل مجموعه ورزشی تختی اهواز زیر نظر مستقیم بنیانگذار اولین سبک آزاد تکواندو جهان با حضور اعضاء استان برگزار گردید.