اولین استاژ فنی کانون تکواندوکاران ایران در تاریخ 8/8/1380 با حضور استاد سید علی حق شناس در محل باشگاه تهران واقع در خیابان وحدت اسلامی با شرکت ده تن از اعضاء برگزار گردید.