در تاريخ 10/7/1381 رياست کانون تکواندوکاران ايران در سفری يک روزه از باشگاه ها و امکانات اولين نهاد مدنی ورزش کشور در استان خوزستان بازديد به عمل آوردند. همچنین در اين سفر ايشان با معاونت استانداری و رئيس تربيت بدنی استان خوزستان در جهت توسعه تکواندو در استان ملاقات داشتند.